Kajaanin Tila-Autot oy:n ryhmämatkaehdot

päivitetty  1.8.2018

Ryhmäksi katsotaan vähintään 10 aikuisen muodostama seurue, joka varataan samoin järjestelyin ja jonka maksut hoidetaan Kajaanin Tila-autot Oy:n kautta yhdellä tai erillisillä laskuilla ryhmän yhteyshenkilön pyynnöstä. Mikäli ryhmän jäsenet matkustavat osana Kajaanin Tila-autojen yleisessä myynnissä olevaa matkaa tai ryhmän jäsenet varaavat itsenäisesti ja maksavat tällaisen matkan suoraan Kajaanin Tila-autoille  noudatetaan näissä tapauksissa Yleisiä valmismatkaehtoja .

 1. Matkatarjous / vahvistus Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan sisältyvät palvelut ja niihin liittyvät maksu- ja peruutusehdot sekä muut toimintaohjeet. Mikäli tarjouksessa / vahvistuksessa olevat ehdot poikkeavat alla olevista ehdoista, noudatetaan tarjouksen / vahvistuksen ehtoja ja toimintaohjeita.

Ryhmän yhteyshenkilö sopii matkajärjestelyistä ryhmän jäsenten puolesta ja heitä sitovasti. Toimitamme yhteyshenkilölle tarjouksen lisäksi erillisen matkavahvistuksen. Ellei muuta ole sovittu Kajaanin Tila-autojen kanssa, on ryhmän yhteyshenkilö velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset kuten myös mahdolliset hinnan muutokset, esim. mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi. Tarjous on voimassa 2 viikkoa, ellei ole toisin sovittu. Hinnat ja varaukset ovat voimassa sitoumuksetta kunnes asiakas vahvistaa matkan maksamalla ennakkomaksun.

 1. Vahvistuksen hyväksyminen on sitova ja ryhmän vastaavan täytyy viipymättä ilmoittaa matkan järjestäjälle muutoksista reiteistä , matkustajamääristä ym. jotka vaikuttaa olennaisesti matkan järjestämiseen.

3.Ryhmän laskutus hoidetaan vahvistuksessa olevan sopimuksen mukaan.  Kun ryhmä laskutetaan yhteisellä kertalaskulla, erillistä palvelumaksua ei peritä. Mikäli jokainen lähtijä laskutetaan erikseen, perimme palvelumaksun 5 € / lasku. Ellei muuta sovita on ryhmän yhteyshenkilö velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta palvelumaksusta.

 1. Nimilista Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja/tai hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa Kajaanin Tila-autot Oy:lle viimeistään 4 viikkoa ennen matkan alkua, ellei toisin kirjallisesti sovita.
 2. Passi, viisumi ja terveysmääräykset. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen omalla kustannuksellaan itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset jne.) sekä vakuutusturvasta, jonka katsoo matkalla tarvitsevansa. Muita kuin Suomen ja EU-alueen kansalaisia pyydetään ilmoittamaan kansalaisuutensa, mikäli toivovat apua matka-asiakirjamääräysten selvittämisessä. Tarkempia tietoja matkustusasiakirjoista on saatavissa Ulkoministeriön internet – sivuilta formin.fi -> Palvelut sekä kunkin kohdemaan edustuston omilta internet – sivuilta. Kehotamme tarkistamaan tiedot vielä ennen lähtöä, koska maakohtaiset säännökset saattavat muuttua lyhyessäkin ajassa.

Matkustaja on itse vastuussa matkanjärjestäjän ohjeita noudattaen omalla kustannuksellaan hankkimaan matkakohteessa tarvittavat rokotukset. Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa tutustumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet – sivuilta www.thl.fi löytyviin maakohtaisiin rokotus- ja terveysmääräyksiin.

 1. Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset Ryhmämatkan vahvistamisen jälkeen on ryhmän yhteyshenkilön tai ryhmän jäsenen ilmoitettava varauksen muutoksesta tai peruutuksesta viivytyksettä. Muutos tai peruutus astuu voimaan sillä hetkellä, kun matkanjärjestäjä vahvistaa vastaanottaneensa muutoksen tai peruutuksen.

Valmismatkalain 15 § 1.momentin 3.kohdan sekä YVE:n 5.1 kohdan mukaisesta peruutuksesta ja muutoksesta peritään toimistokuluna 20€ / henkilö, mikäli matkan hinta on alle 200€ ja 50€ / henkilö, mikäli matkan hinta on vähintään 200€. Tämän lisäksi peritään matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut, jotka jäävät kokonaan tai pääosin matkanjärjestäjän kannettavaksi sen vuoksi, että matkaa tai siihen liittyviä lisäpalveluja ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia. Ryhmän yhteyshenkilön tai ryhmän jäsenen on viivytyksettä toimitettava luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta.

Muista syistä tapahtuvista peruutuksista ja muutoksista perimme toimistokulun 20€ / henkilö sekä matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut. Perittävät kulut ovat kuitenkin enintään matkan koko hinta.

Kohdasta 6 poikkeavat matkakohtaiset muutos- ja peruutusehdot ilmenevät tarjouksesta/vahvistuksesta.

 1. Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Määrä ilmenee tarjouksesta/vahvistuksesta. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa/vahvistuksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen. Mikäli yhteyshenkilö ei hyväksy hinnankorotusta, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka, jolloin matkasta maksettuja suorituksia ei palauteta. Mikäli muuta ei ole sovittu, on ryhmän yhteyshenkilö velvollinen tiedottamaan myös tästä kohdasta johtuvat muutokset muille ryhmän jäsenille.
 1. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä muutoksia Kajaanin Tila-autot Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli viranomaisten tai kuljetusyhtiöiden vahvistamissa hinnoissa tai valuuttakursseissa tapahtuu korotuksia. Matkanjärjestäjällä on vastaavasti myös velvollisuus alentaa matkan hintaa vastaavilla perusteilla. Tästä syystä tapahtuvia hinnan korotusta tai alennusta ei voida tehdä matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana. Emme vastaa tullimuodollisuuksista tms. johtuvista muutoksista, painovirheistä, emmekä matkakohteen luonnonolosuhteista.

Matkajärjestelyihin voidaan tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luonteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole esimerkiksi aikataulumuutokset tai hotellin vaihtuminen toiseen saman tasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu.

 1. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka ylivoimaisen esteen johdosta (kuljetuksen estävä lakko, luonnonmullistus, poikkeustila, yms.), jolloin matkanjärjestäjä palauttaa matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaavan osan matkan hinnasta.

7.Liityntäkuljetus voidaan muuttaa viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua tapahtuvaksi muulla tavalla kuin tilausajobussilla (esim. junalla tai pikavuorobussilla). Edellä oleva ei koske ryhmälle erikseen tilattua tilausajoa.

8.Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkaan liittyvä lisämaksullinen retki riittämättömän osanottajamäärän vuoksi. Matkan peruuttamisesta on ilmoitettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua retkien osalta matkalla 2 vrk ennen alkua.

 1. Matkustajan vastuu kadotetuista matkalipuista tai muuten käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Mikäli matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse kuljetuksesta. Matkustaja on itse vastuussa myös kohdan 5. mukaisten matkustusasiakirjojen hankkimisesta.
 1. Vahingonkorvausvastuun rajoitus Matkanjärjestäjä noudattaa lentomatkojen osalta ilmakuljetussopimuslain ja ilmakuljetuslain mukaista vastuunrajoitusta, sekä merikuljetusten osalta merilain mukaista vastuunrajoitusta, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta. Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvastuun esine- ja varallisuusvahingoissa. Tällöin matkanjärjestäjä ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
 2. Vakuutukset Kajaanin Tila-autot Oy  ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Kehotamme matkustajaa ottamaan jo matkan varausvaiheessa matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan onko vakuutukseen liittyvä peruutusturva riittävä. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta.
 3. Kajaanin Tila-autot Oy vastuunrajoitus, Kajaanin Tila-autot Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista tai esitteissä ja ktaoy.fi – internet sivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, laivoja, lentoja, hotelleja jne. Kajaanin Tila-autot Oy ei vastaa esitteissä tai ktaoy.fi – internet sivuilla esiintyvien yhteistyökumppaneiden Internet – linkkien tai URL – osoitteiden tietosisällöstä.
 4. Asiakas- ja markkinointirekisteri Kajaanin Tila-autot Oy asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa.. Tiedot säilytetään varausjärjestelmässämme ja ainoastaan tarpeellisia matkaan liittyviä tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme. Asiakas voi milloin tahansa pyytää omien tietojensa poistamista asiakas- ja markkinointirekisteristämme lähettämällä tästä kirjallisen tiedon Kajaanin Tila-autot Oy:lle.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Kajaanin Tila-autot Oy

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Valvova viranomainen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  PL 5,00531 Helsinki  http://www.kkv.fi